PINNASE JA PÕHJAVEE REOSTUSTASEME (KESKKONNASEISUNDI) UURING

Õige probleemi ligikaudne lahendus on enam soovitav kui väära probleemi perfektne lahendus. /U.S. Army, et al., 1971/

Pinnase või pinnases oleva veega seotud keskkonnaprobleemidega tegeleb keskkonnageotehnika. Geotehnika annab teadmised reostuse levimise keskkonnast – pinnastest ja nende omadustest ning varustab arvutusmeetoditega reostuse leviku prognoosimiseks.

 • Keskkonnaseisundi hindamine
  – Pinnase proovide võtmine ja analüüsimine
  – Põhjavee proovide võtmine ja analüüsimine
  – Pinnase ja põhjavee seisundi hindamine normatiivide alusel
  – Pinnase ja põhjavee seisundi monitooring
  – Saneerimiskavade koostamine
 • Pinnase ja põhjavee reostuse hindamine laboritulemuste alusel
 • “Tööstusheite seadusega” nõutud keskkonnakopleksloa lähteolukorra aruande koostamine ettevõteteleKeskkonnakompleksloa lähteolukorra aruande koostamine
 • Osalemine keskkonnamõjude hindamise (KMH) ekspertgrupis
  – mõjud põhjaveele
  – mõjud pinnasele
  – mõjud maastikule, pinnavormidele
 • Nõuded /prügilate/ saviekraanidele
  – nõuded koostisele
  – nõuded tihedusele ja niiskusele
  – tihendamise meetodid
  – tihenduse ja niiskuse kontroll
  – nõuded veejuhtivusele /filtratsioonimoodul/
  – filtratsioonimooduli kontroll
  – ekraani kaitse külmumise eest