MAANTEEAMET JA GEOLOOGILISED UURINGUD

MAANTEEAMET JA GEOLOOGILISED UURINGUD

18.05.2015
Peeter Talviste
18. mai 2015


Geoloogilised uuringud

Geoloogilistele uuringutele kehtestatud nõuded on “Maapõueseaduse” alusel määratletud Keskkonnaministri määrusega “Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord”, vastu võetud 26.05.2006 nr 44.

Määrus käsitleb geoloogilise uuringuna maavarade otsingu ja uuringuga seotud geoloogilisi töid.

Geoloogilise uuringu tegemiseks tuleb võtta luba.

14192254140dc56be392a0df1680f366
Puurimine maavarade geoloogilistel uuringutel

Ehitusgeoloogilised uuringud (ka geotehnilised uuringud, pinnaseuuringud)

Ehitusgeoloogilistele töödele kehtestatud nõuded on “Ehitusseaduse” alusel määratletud Majandus ja Kommunkatsiooniministri määrusega “Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord”, vastu võetud 27.08.2007 nr 71.

Ehitusgeoloogilised pinnaseuuringud tehakse selleks, et hankida insenerarvutusteks vajalikku informatsiooni – pinnasekihtide ruumiline paiknemine, nende tugevus ja kokkusurutavus.

Ehitusgeoloogilise uuringu tegemiseks luba vaja ei ole.

Allalaaditud fail
Ehitusgeoloogilised uuringud maanteel

Teede projekteerimiseks tehtavad tee katendi, tee konstruktsiooni, tee mulde ja nende aluste looduslike pinnasekihtide omaduste uuringud on ülaltoodud definitsioonide aluses siiski ehitusgeoloogilised uuringud (mujal maailmas ka geotehnilised pinnasesuuringud ‘soil investigations’) ja mitte geoloogilised uuringud.

Mõistlik oleks asjaomastel (riigiameti töötajad, teedeehitajad, projekteerijad ja uuringute tegijad) segaduste vältimiseks kasutada korrektset terminit, seda nii tööd tellides, tekstides ja dokumentides viidates kui ka igapäevases kõnes. Geoloogilisi uuringuid tehakse teede ehitamiseks sobivate liiva- ja kruusakarjääride otsimisel ja maavara mahu määramiseks “Maapõueseadust” järgides. Ehitusgeoloogilisi uuringuid tehakse tee katendi, konstruktsiooni, mulde ja loodulike tee aluskihtide uurimiseks “Ehitusseadust” järgides.

Segadust külvab näiteks 2003.a. AS Teede Tehnokeskuses koostatud “Teealase geoloogilise uuringu juhend” (EELPROJEKT), mis sõnastab teede projekteerimiseks tehtavad uuringud geoloogiliste uuringutena. Samuti nimetatakse ehitusgeoloogilisi uuringuid järjekindlalt geoloogilisteks uuringuteks mitmetes Maanteeameti kodulehel toodud uuringute aruannetes ja juhendites (näiteks “Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52”, TTÜ uuring 2006-11/L “FWD mõõtmistulemuste kasutamine teekatendi remondiprojektide koostamisel”). Samuti eksitakse terminitega ‘geoloogilised uuringud’ ja ‘ehitusgeoloogilised uuringud’ enamuses Maanteeameti poolt algatatud tee projekteerimisega seotud hangete tehnilistes kirjeldustes. Eks viimasest tulenevalt nimetavad paljud teede ehitusgeoloogilisi uuringud tegevad firmadki oma kodulehekülgedel tegevusvaldkonnana ‘geoloogilisi uuringuid’, omamata selliseks uuringuks (“Maapõueseaduse” mõistes) ei õigust ega luba.